Statut Koła

Statut Koła Naukowego Matematyki i Informatyki Stosowanej

Postanowienia ogólne

a) Koło Naukowe Matematyki i Informatyki Stosowanej, zwane dalej Kołem, jest organizacją zrzeszającą studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
b) Siedziba Koła mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, zwanym dalej Wydziałem.
c) Oficjalnym adresem strony internetowej Koła jest mis.wmi.amu.edu.pl.
d) Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
e) Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy członków Koła.

Cele i działalność

1. Celami koła są:
a) Popularyzacja zastosowań matematyki i informatyki, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych studentów oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów,
b) Stworzenie środowiska wykorzystującego matematykę i informatykę w realizacji projektów biznesowych,
c) Umożliwienie wymiany doświadczeń i wyników własnych badań przez studentów,
d) Nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym,
e) Nawiązanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami,
f) Integracja środowiska studenckiego i naukowego,
g) Promowanie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Koło może realizować zamierzone cele poprzez:
a) Organizację imprez i warsztatów dydaktyczno-informacyjnych,
b) Organizacje plenarnych wykładów z ekspertami z różnych dziedzin, w szczególności analizy danych, aktuariatu i matematyki finansowej oraz zastosowań matematyki i informatyki w naukach przyrodniczych,
c) Organizację konferencji, seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach koordynowanych przez inne ośrodki naukowe w kraju i zagranicą,
d) Organizację wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych tematyką działalności Koła, w szczególności dla studentów UAM,
e) Współpracę z pracownikami Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących tematyki działalności Koła,
f) Wygłaszanie odczytów i referatów,
g) Współpracę z firmami, instytucjami oraz innymi kołami naukowymi o podobnych profilach,
i) Prowadzenie strony internetowej,
j) Organizacje kursów oraz wydarzeń popularno-naukowych, w tym wieczorów przy grach planszowych.

Członkostwo

1. Członkami Koła mogą zostać studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych.
2. Przyjęcie do Koła następuje po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd Koła. Założyciele Koła stają się członkami z chwilą uchwalenia niniejszego Statutu.
3. Członkowie Koła mają prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Koła,
b) współdecydować o losach Koła poprzez aktywne uczestnictwo w Zgromadzeniach Ogólnych Koła,
c) kandydować i głosować w wyborach do zarządu Koła,
d) oceniać pracę Zarządu,
e) zgłaszać wnioski do rozpatrzenia na Zgromadzeniu Ogólnym.
4. Członkowie Koła mają obowiązek:
a) przestrzegać statutu Koła,
b) aktywnie uczestniczyć w życiu Koła,
c) podporządkowania się postanowieniom statutu, decyzjom Zarządu Koła oraz uchwałom Zgromadzenia Ogólnego,
d) uczestniczenia w zebraniach i przedsięwzięciach Koła,
e) dbania o dobre imię Koła.
5. Członkostwo traci się przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Koła
b) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Koła
c) wykluczenie przez Zarząd Koła za działalność na jego szkodę.

Władze

1. Organami Koła są: Zarząd oraz Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd:
a) Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa.
b) Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
c) Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Koła, reprezentacja w środowisku naukowym i uniwersyteckim, planowanie działalności Koła oraz sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła.
d) W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki przejmuje Wiceprezes.

Opiekunowie

1. Opiekunami Koła jest dwójka pracowników naukowych UAM wyznaczonych przez Dziekana Wydziału w uzgodnieniu z Zarządem Koła.
2. Opiekunowie są doradcami naukowymi Koła.
3. Zarząd Koła ustala z Opiekunami ważne przedsięwzięcia organizacyjne oraz plany pracy naukowej.

Finanse

1. Działalność statutowa Koła finansowana jest ze środków przekazanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, o ile organy uczelni mogą przeznaczyć środki materialne na ten cel lub od podmiotów/sponsorów zewnętrznych.
2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła oraz związaną z nimi dokumentację odpowiedzialny jest Zarząd oraz Opiekunowie.
3. Zarząd Koła przedstawia władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych od UAM środków materialnych nie rzadziej niż raz w roku.
4. W razie rozwiązania Koła pozostałe środki materialne przekazane zostaną władzom uczelni wraz z końcowym sprawozdaniem z ich wykorzystania i ostatecznym ich rozliczeniem.